Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018.

De tarieven voor de code A111, code C212, code C214 betreffen maximale bedragen.
Zijn mede afhankelijk van leeftijd, tijdsinspanning en zorgzwaarte.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandeling Kauwstelsel

Behandeling Kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving )

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Informatie tandartstarieven 2012

De minister van Volksgezondheid heeft besloten per 1 januari 2012 te starten met het experiment vrije prijsvorming mondzorg (BR/CU-7033). Het doel is om de concurrentie binnen de mondzorg te bevorderen en transparantie te bewerkstelligen voor de patiënt. In principe gaat het om een driejarig experiment, waar elke tandarts aan mee moet doen.

Voor 1 januari 2012

Vanaf 1985 is er met het systeem van de ‘Uniforme Particuliere Tarieven’ (UPT) gewerkt, waarbij de overheid niet alleen de verrichtingen vaststelde, maar ook de hoogte van de tarieven. De UPT lijst was zeer uitgebreid (ongeveer 450 items) en was leidend bij het werken in de tandheelkunde. Groot nadeel was dat de meer moderne technieken, speciale behandelingen, extra service, betere materialen, expertise, ervaring en locatie geen invloed hadden op deze tarieven. Ook innovatie werd pas na moeizame onderhandelingen met de overheid na lange tijd in de UPT lijst verwerkt.

Na 1 januari 2012

Vanaf 1 januari geldt een door de NZA verplichte prestatielijst waarop alle 450 UPT codes geclusterd zijn tot ongeveer 180 prestaties. Hierdoor is het voor de patiënt lastig om tarieven uit 2011 te vergelijken met die uit 2012.

Bijvoorbeeld:

Eerst werd een vulling (code V11), de onderlaag (code V60), de verdoving (code A10), het droogleggen (code E45) en de ‘hechttoeslag’ (code V21) per apart onderdeel berekend, en nu wordt alles samengevoegd tot één code met bijbehorend tarief (code E111).

Dit geldt eigenlijk voor alle verrichtingen. Op de nieuwe lijst staan voorlopig alleen prijzen van verrichtingen die door mijzelf worden uitgevoerd. Bij horizontale verwijzing naar bijvoorbeeld de implantoloog, parodontoloog, orthodontist, kaakchirurg of mondhygiëniste buiten de praktijk, zullen de lijsten van de verwijzers leidraad zijn.

De prestatielijst is voorlopig geldig tot en met 31 maart 2012.

Weten waar u aan toe bent

Voor niet nagekomen afspraken blijft de code C90 geldig: Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) van tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid van 0 – 100%.

Voor tandheelkundige behandelingen boven de € 150,- kunt u te allen tijde een kostenbegroting vragen. Deze zal doorgaans per mail worden verstuurd.

De nota’s ontvangt u van het administratiekantoor van de NMT: NMT FenCS, telefoonnummer: 0900 – 7777771.

Antwoorden op veel gestelde vragen

  • Worden de behandelingen goedkoper en zo ja, waarom?

Nee, de meeste behandelingen blijven ongeveer op hetzelfde niveau en stijgen alleen met de inflatiecorrectie van de afgelopen jaren. Uitzondering daarop is het extractietarief wat aangepast wordt aan de huidige tijd. Het tarief van 1 januari 2011 zal voor orthodontie leidend zijn.

  • Worden de behandelingen duurder en zo ja, waarom?

Behoudens de inflatiecorrectie niet, wel zal door de clustering het tarief ‘samengesteld’ zijn.

  • Waarom hebben niet alle tandartsen in Nederland dezelfde tarieven?

De tarieven hangen samen met de locatie, service, ervaring, inrichting, materialen, kennis, innovatie, bijscholing etc. Kunt u met de tandarts onderhandelen? Nee, ik onderhandel niet over de prijzen omdat deze bepaald zijn op basis van de kosten en kwaliteit. De jarenlang opgebouwde vertrouwensband zal hiervoor de basis zijn.

  • Geeft u ook garantie?

Dat zal niet veranderen ten opzichte van de afgelopen jaren.

  • Hoe gaan de zorgverzekeraars om met de vrije tarieven?

In het algemeen hebben zij op voorhand het tarief voor de aanvullende tandartsverzekering met ongeveer 14% verhoogd, en vaak hebben zij ook de vergoedingslijst beperkt. Een aantal werkt met ‘vergoedingstarieven’ welke zijn gebaseerd op statistieken uit het verleden. Mijn tarief is gebaseerd op de praktijkkosten, waardoor de vergoedingstarieven van de verzekeraars niet leidend zijn.

1) Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.